Атестація педагогів-позашкільників

Атестація – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

Педагогічні працівники, які працюють у закладах загальної середньої освіти за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

Мета атестації керівника гуртка: стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, студій, секцій, працівникам, які працюють на посадах культорганізатора, акомпаніатора, екскурсовода, інструктора з туризму, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди:

  • з повною вищою освітою – 11 або 12 тарифний розряд;
  • з неповною вищою та базовою вищою освітою – 10 тарифний розряд;
  • з базовою середньою – 9 тарифний розряд.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетенстінсть, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його діяльність.

Умовою атестації є обов’язкове проходження не рідше одного разу на 5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форми навчання

4) мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників (крім педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти), необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років;

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників закладу (2023-2024 н.р.)